Page 4 - Istenič Andreja, Gačnik Mateja, Horvat Barbara, Kukanja Gabrijelčič Mojca, Kiswarday Vanja Riccarda, Lebeničnik Maja, Mezgec Maja, Volk Marina. Ur. 2023. Vzgoja in izobraževanje med preteklostjo in prihodnostjo. Koper: Založba Univerze na Primorskem
P. 4
oja in izobraževanje med preteklostjo in prihodnostjo
Upbringing and Education between the Past and the Future
Uredile · Andreja Istenič, Mateja Gačnik, Barbara Horvat, Mojca Kukanja Gabrijelčič,

Vanja Riccarda Kiswarday, Maja Lebeničnik, Maja Mezgec in Marina Volk
Recenzenta · Edvard Protner in Darjo Zuljan
Lektorirala · Davorin Dukič in Susan Cook
Oblikovanje naslovnice · Tina Cotič
Oblikovanje in tehnična ureditev · Alen Ježovnik
Knjižnica Ludus · 45 · ISSN 2630-3809
Urednica zbirke · Silva Bratož
Izdala in založila · Založba Univerze na Primorskem

Titov trg 4, 6000 Koper · www.hippocampus.si
Glavni urednik · Jonatan Vinkler
Vodja založbe · Alen Ježovnik
Koper · 2023
© 2023 Univerza na Primorskem
Brezplačna elektronska izdaja
https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-255-8.pdf
https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-256-5/index.html
https://doi.org/10.26493/978-961-293-255-8

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili
v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 163336451
ISBN 978-961-293-255-8 (PDF)
ISBN 978-961-293-256-5 (HTML)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9