Page 9 - Vodeb, Ksenija. 2018. Turistične atrakcije. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 9
Definiranje osnovnih pojmov

O turističnih atrakcijah ne moremo govoriti, ne da bi govorili o turistič-
nih virih, ki so osnova za nastanek atrakcij. Turistične vire torej razu-
memo kot surovino, potencial ali bazo za oblikovanje turistične atrak-
cije. V tem poglavju je cilj opredeliti turistične vire, njihove značilnosti
in naravo, njihovo vlogo v turizmu oz. na destinaciji kot osnovni turi-
stični enoti. Opredeljene bodo komparativne in konkurenčne prednos-
ti ter razlike med tema dvema konceptoma z vidika turističnih virov in
turističnih atrakcij. Do definiranja pojma turistična atrakcija bomo priš-
li preko geneze turističnih virov in procesa valorizacije, potrebnega za nji-
hovo vzpostavitev.

Turistični viri (definiranje, vloga, značilnosti)
V turizmu zelo pogosto razpravljamo o turističnih virih ali resursih kot
zagotovilu turističnega uspeha in ničkolikokrat se dogaja, da se te raz-
prave zaključijo z domnevnim paradoksom: razpolagamo z bogatimi tu-
rističnimi viri, a v turizmu nismo temu ustrezno uspešni. Paradoks je
seveda samo utvara, saj uspeh v turizmu nikakor ni pogojen zgolj s turi-
stičnimi viri. Ti naj bi bili le osnova za ustvarjanje atrakcij, ki pa to posta-
nejo in obstajajo na podlagi učinkovitega načrtovanja, razvoja in upravlja-
nja, to pa je v domeni turističnega ali destinacijskega menedžmenta. V
turistični praksi, tudi pri nas, je na žalost premalo strokovnega znanja in
razumevanja teh konceptov, kar je povečini tudi razlog nižje ekonomske
učinkovitosti v delovanju turistične atrakcije.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14