Page 8 - Vodeb, Ksenija. 2018. Turistične atrakcije. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 8
Turistične atrakcije

ja sama. Kdaj in pod kakšnimi pogoji je temu tako, ugotavljamo in obrav-
navamo v nadaljevanju.

Povezave in podobnosti med atrakcijo in destinacijo bomo obravna-
vali tudi v širšem kontekstu in opozorili na dejstvo, da imata oba koncep-
ta neke skupne značilnosti ter da veljajo zanje enaki pogoji, kar zadeva
delovanje in upravljanje. Kritično bomo obravnavali tudi najpogostej-
še zmote in prepričanja laične pa tudi (žal, prepogosto) strokovne jav-
nosti. Zmote same po sebi še niso škodljive, vendar je lahko za strokov-
no javnost oz. turistično stroko, ki upravlja in ustvarja turizem, napačno
prepričanje o in razumevanje teh osnovnih konceptov v turizmu razlog
za slabšo učinkovitost, konkurenčnost in uspeh na turističnem trgu. Pri
omenjenih »zmotah« bomo posebej opozorili na razlikovanje med turi-
stičnimi viri in turističnimi atrakcijami, komparativnimi in konkurenč-
8 nimi prednostmi, turistično atrakcijo in destinacijo.

Znamenitosti, kot posplošeni sintagmi našega govornega področja,
pa bomo namenili še več pozornosti, saj je nejasna predstava o tem lahko
posledica slabše konkurenčnosti v turizmu nasploh.

Knjiga je namenjena študentkam in študentom turizma, raziskoval-
cem in profesorjem, strokovnjakom s področja turizma iz prakse, pa tudi
širši javnosti.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13