Page 4 - Vodeb, Ksenija. 2018. Turistične atrakcije. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 4
istične atrakcije
Ksenija Vodeb
Recenzenta
Mateja Sedmak
Jana Hojnik
Lektor: Davorin Dukič
Prelom: Špela Lipanje, Špela Maslo, Sašo Arnejčič
Priprava za izdajo: Jonatan Vinkler
Izdala
Založba Univerze na Primorskem
(za založnika: prof. dr. Dragan Marušič, rektor)
Titov trg 4, SI-6000 Koper
Glavni urednik
Jonatan Vinkler
Vodja založbe
Alen Ježovnik
Koper 2018
isbn 978-961-7055-10-8 (pdf)
http://www.hippocampus.si/isbn/978-961-7055-10-8.pdf
isbn 978-961-7055-11-5 (html)
http://www.hippocampus.si/isbn/978-961-7055-11-5/index.html
DOI: https://doi.org/10.26493/978-961-7055-10-8
© 2018 Univerza na Primorskem
Izdaja je sofinancirana po pogodbi ARRS za sofinanciranje izdajanja znanstvenih
monografij v letu 2018.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici
v Ljubljani
COBISS.SI-ID=296890880
ISBN 978-961-7055-10-8 (pdf)
ISBN 978-961-7055-11-5 (html)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9