Page 6 - Uran Maravić, Maja, in Gordana Ivankovič. 2017. Zagotavljanje kakovosti v gostinstvu. Koper: Založba Univerze na Primorskem
P. 6
nstvena monografija
Maja Uran Maravić, Gordana Ivankovič ■ Zagotavljanje kakovosti v gostinstvu
Recenzenta ■ Ksenija Vodeb, Daniela Gračan
Lektoriranje ■ Davorin Dukič
Oblikovanje, prelom in priprava za izdajo ■ Jonatan Vinkler
Fotografija na platnici ■ Designed by Freepik.com
Izdala in založila ■ Založba Univerze na Primorskem, Titov trg 4, si-6000 Koper,
Koper 2017
Glavni urednik ■ Jonatan Vinkler
Vodja založbe ■ Alen Ježovnik
isbn 978-961-7023-37-4 (http://www.hippocampus.si/isbn/978-961-7023-37-4.pdf)
isbn 978-961-7023-38-1 (http://www.hippocampus.si/isbn/978-961-7023-38-1/index.html)
DOI: https://doi.org/10.26493/978-961-7023-37-4
© 2017 Založba Univerze na Primorskem
Znanstvena monografija je rezultat projekta V5-1511 (Program celovitega spodbujanja kakovosti v tu-

rizmu), ki ga je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz
državnega proračuna in Ministrstvo za gospodarski razvoj Republike Slovenije.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID=291747840
ISBN 978-961-7023-37-4 (pdf)
ISBN 978-961-7023-38-1 (html)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11