Page 12 - Istenič Andreja, Gačnik Mateja, Horvat Barbara, Kukanja Gabrijelčič Mojca, Kiswarday Vanja Riccarda, Lebeničnik Maja, Mezgec Maja, Volk Marina. Ur. 2023. Vzgoja in izobraževanje med preteklostjo in prihodnostjo. Koper: Založba Univerze na Primorskem
P. 12
reja Istenič idr.

Sanela Hudovernik obravnava vlogo analognih in interaktivnih programov
dinamične geometrije pri razvoju prostorskih predstav v drugem ter tretjem
razredu osnovne šole; predstavlja izsledke raziskave o stališčih učiteljev in de-
javnikih, ki vplivajo na njihovo uporabo sodobnih interaktivnih programov
dinamične geometrije. Sanja Maričić, Nenad Milinković in Marija Brković raz-
pravljajo o izzivih poučevanja aritmetike in vlogi razumevanja znaka enako-
sti. Nataša Živkovič razmišlja o vlogi staršev in njihovem sodelovanju z vzgo-
jiteljem za otrokovo uspešno zgodnje učenje matematike. Joca Zurc in Anu-
ška Ferligoj zgodovinskorazvojno predstavljata integracijo kvantitativnega in
kvalitativnega metodološkega pristopa, ki je postal sestavni del družboslov-
nih znanosti v 21. stoletju. Ana Bardorfer, Kristina Krže, Ajda Troha in Lejla Bešić
preučujejo dejavnike psihičnega blagostanja študentov in med njimi vpliv
akademskih dosežkov ter kakovostnih osebnih odnosov; avtorice podajo pri-
poročila in usmeritve za dvig blagostanja študentov ter vizijo prihodnjih raz-
iskav o psihičnem blagostanju. Ana Žnidaršič in Maja Lebeničnik obravnavata
potrebo po avtonomiji v kontekstu teorije samoodločanja pri osnovnošolcih,
kot jo pojmujejo učitelji; analizirali sta različne strategije pri poučevanju, ki
spodbujajo učenčev samonadzor in moč samoizbire. Nataša Zrim Martinjak
predstavlja raziskavo o povezanosti med študenti, pomenu socialnih interak-
cij med njimi ter interaktivni didaktični izvedbi študija kot pomembnem de-
javniku spodbujanja le-te. Maja Keršič in Andreja Kozmus obravnavata digita-
lizacijo in problem ozaveščanja mladih o spremljajočih pojavih digitalizacije,
usmerili sta se v spletno nasilje, njune ugotovitve pa pričajo o njegovi vse-
splošni prisotnosti med mladimi; v prispevku je obravnavan odziv na spletno
nasilje, predstavljene so pomembne strategije pri preprečevanju in opolno-
močenju mladih na tem področju.

Monografija odpira široko polje razmišljanja o prihodnosti vzgoje in izo-
braževanja. Soočamo se z izzivi posodabljanja šolskih in univerzitetnih izo-
braževalnih programov, predvsem posodabljanja programov izobraževanja
učiteljev, vzgojiteljev, pedagogov in drugih pedagoških delavcev. Tudi zato
je ob soočanju perspektiv preteklosti, sedanjosti in anticipacije prihodnosti
potrebno kritično razmišljanje o tem, kaj je mogoče in čemu dati prednost.

12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17