Page 2 - 8th European Congress of Mathematics. 20–26 June 2021 • Portorož, Slovenia. Other Events Included in the 8ECM Programme.
P. 2
European Congress of Mathematics
20–26 June 2021 • Portorož, Slovenia
Other Events Included in the 8ECM Programme

Edited by
Nino Bašic´
Ademir Hujdurovic´
Klavdija Kutnar
Tomaž Pisanski
Vito Vitrih

Published by University of Primorska Press
Koper, Slovenia • www.hippocampus.si

© 2021 University of Primorska

Electronic Edition
https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-080-6.pdf
https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-081-3/index.html
https://doi.org/10.26493/978-961-293-080-6

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili
v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 65601539
ISBN 978-961-293-080-6 (PDF)
ISBN 978-961-293-081-3 (HTML)
   1   2   3   4   5   6   7