Strokovne podlage za didaktično uporabo IKT

Informacijsko-komunikacijska tehnologija ne predstavlja le nekega novega učnega pripomočka, pač pa pomeni tudi in predvsem spremenjen proces poučevanja. Učitelji začnejo razvijati svoje kompetence v okviru začetnega izobraževanja učiteljev, zato mora biti že v okviru visokošolskega sistema dobro poskrbljeno tudi za to, da bodo bodoči učitelji znali prepoznati možnosti smiselne rabe IKT v učenju in poučevanju ter na ta način odgovorili na povečane potrebe in želje učencev za učenje z uporabo IKT.

FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

Zdravje starostnikov

Zbornik Zdravje starostnikov prinaša prispevke z istoimenske konference, ki bo potekala 21. septembra 2018 v Portorožu. V prispevkih avtorji predstavljajo aktualne študije in sodobne pristope, ki se uporabljajo v praksi na področju zdravstvene preventive in promocije zdravja delovno aktivne populacije. Publikacija je namenjena strokovnjakom iz prakse, raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in študentom, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s področjem javnega zdravja in z njim povezanih strok.

FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

Literatura v preseku družbe, družba v preseku literature

Zbornik Literatura v preseku družbe, družba v preseku literature prinaša povzetke 16. mednarodnega komparativističnega kolokvija v soorganizaciji Mednarodnega literarnega festivala Vilenica, Slovenskega društva za primerjalno književnost ter Univerze na Primorskem. Kolokvij obravnava razmerja med literaturo (ter umetnostjo na sploh) in njenim družbenim kontekstom ter tako odpira vprašanja njune medsebojne interakcije.

Elektronska izdaja | FlipBook | PDF | HTML5

Zdravje starostnikov

Zbornik Zdravje starostnikov prinaša povzetke prispevkov z istoimenske konference, ki bo potekala 21. septembra 2018 v Portorožu. V prispevkih avtorji predstavljajo aktualne študije in sodobne pristope, ki se uporabljajo v praksi na področju zdravstvene preventive in promocije zdravja delovno aktivne populacije. Publikacija je namenjena strokovnjakom iz prakse, raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in študentom, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s področjem javnega zdravja in z njim povezanih strok.

FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

Družbeni in politični procesi v sodobnih slovanskih kulturah, jezikih in literaturah

V pričujoči publikaciji so predstavljeni prispevki na temo družbeni in politični procesi v slovanskih kulturah, jezikih in literaturah. Povod zanjo so dvojezičnost, presečišče kultur in s političnimi procesi pogojene družbene spremembe slovenskega obmejnega območja, družbene in politične posledice dogajanj ob razpadu nekdanje skupne države kot tudi priključitev slovanskih držav Evropski skupnosti leta 2004 (Slovenija, Češka, Poljska in Slovaška), 2007 (Bolgarija) in 2013 (Hrvaška). Poleg člankov na predpisano temo publikacija vsebuje tudi prispevke z interdisciplinarnimi temami, povezanimi s slavistiko in slovenistiko.

Elektronska izdaja | FlipBook | PDF | HTML5

Večdimenzionalnost socialnopedagoških diskurzov

Znanstvena monografija Večdimenzionalnost socialnopedagoških diskurzov je plod dolgoletnih, dragocenih izkušenj praktikov in teoretikov, ki se pri svojem vsakodnevnem delu srečujejo z bolj ali manj depriviligiranimi ter ranljivimi skupinami posameznikov, z vzgojo, izobraževanjem in socialnopedagoškim delovanjem, hkrati pa se v polju omenjenih segmentov soočajo z vrsto različnih dilem in konceptualnih izzivov ter nenaklonjenimi posamezniki, ki zaradi spleta različnih dejavnikov in okoliščin – prisotnih v današnjem neoliberalističnem sistemu – ne zmorejo zadostiti lastnim pričakovanjem in pričakovanjem sodobne družbe.

Elektronska izdaja | FlipBook | PDF | HTML5

Preživetje in podjetnost

Znanstvena monografija Preživetje in podjetnost
postavlja pod vprašaj prevladujočo predpostavko, da je kmet na Slovenskem stremel izključno k preživetju in da so bile dejavnosti onkraj samooskrbnega kmetijstva izraz gole potrebe. Nasprotno je videti, kmet izkazuje podjetnost in sposobnost sooblikovanja zgodovine in gospodarstva tudi onkraj podeželja, slovenska zgodovina pa se s tem pokaže v bistveno kompleksnejši in zanimivejši podobi.
Preživetje in podjetnost je druga knjiga v nizu rezultatov projekta Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem v primerjalni perspektivi, v kateri se osredotočamo na slovenski prostor v razponu od zadnjih stoletij srednjega veka vse do današnjih dni.

Tiskana izdaja | 370 str., 36 EUR | Nakup
Elektronska izdaja | FlipBook | PDF | HTML5

English for Education Studies

This new revised edition of English for Education Studies introduces several new features aimed at further developing the students’ English language competences and enhancing their interest in the topics discussed. It also takes into account feedback received from students over the last years.
The course book is designed to meet the needs of students studying in the field of education studies, its ultimate aim is to provide students with knowledge and skills needed to communicate in English confidently and efficiently in a variety of educational settings.

122 str., 12 EUR | Nakup

Nova glasba v »novi« Evropi med obema svetovnima vojnama

Znanstvena monografija Nova glasba v »novi« Evropi med obema svetovnima vojnama se posveča raziskavam slogovne in kompozicijsko-tehnične raznolikosti obdobja med obema svetovnima vojnama in vzpostavljanjem kavzalnega odnosa med slogovnimi specifikami posameznih zgodovinskih segmentov in družbenimi spremembami v t. i. »novi« Evropi po prvi svetovni vojni. Le ta je ne le povsem na novo začrtala evropske meje, temveč vplivala tudi na postopno preoblikovanje nacionalnih ideologij ter miselnih okvirov večine tedanjega prebivalstva.

Studia musicologica Labacensia 2

FlipBook | PDF | HTML5

 

Poučevanje nadarjenih učencev v osnovni šoli

Delo dr. Mojce Kukanja Gabrijelčič Poučevanje nadarjenih učencev v osnovni šoli predstavlja eno najcelovitejših monografij s področja poučevanja nadarjenih učencev na primeru izbranih tem iz družboslovja, ki je do sedaj izšla v slovenskem prostoru. Avtorica v njej prikazuje konkretne primere ustrezne pedagoške prakse vzgojno-izobraževalnega dela nadarjenih in talentiranih učencev, s proaktivnim pristopom izobraževanja nadarjenih, ki se prične z ugotavljanjem realnih potreb in skrbi učenca.

196 str., 20 EUR | Nakup