V tišini spomina

Monografija V tišini spomina: »Eksodus« in Istra se skozi izkušnje in spomine različnih posameznikov
predvsem sprašuje o prostovoljnosti migracij iz obalnih mest in širše Primorske po letu 1945. Nakaže, kako je vsakokratna »prostovoljna« odločitev bila dejansko družbeno-zgodovinsko, politično-ekonomsko in še kako drugače pogojena. Enako pomembna je tudi ugotovitev, da »nihče ni čist«, da je lahko tako vsak posameznik kot vsaka skupnost vedno obenem krvnik in žrtev, a da ravno prepoznanje tega, kot tudi priznavanje svoje in bolečine drugega lahko šele omogočita spravo in sobivanje. Avtorica, dr. Katja Hrobat Virloget, rekonstruira več vidikov migracij ter se osredotoča ne samo na vidike »spominjanja«, temveč tudi na tiste, nič manj pomembne, zavite v molk.

PDF | HTML

12th Triple i Conference

The Intuition, Imagination and Innovation in Suicidology Conference is an international annual event organized by the Slovene Centre for Suicide Research (Andrej Marušič Institute, University of Primorska) in collaboration with FAMNIT (University of Primorska). Our aim is to increase awareness and knowledge about suicide and thus contribute to the development of suicide prevention and postvention activities. In recent years, the conference has developed into a platform for fruitful discussions among distinguished experts in suicide research and prevention, interacting with young and perspective suicidologists and other mental health professionals.

PDF | HTML

Mitska krajina

Knjiga Mitska krajina: iz različnih perspektiv obsega interdisciplinarni in hkrati aplikativni pogled na prezentacijo mitskih parkov; sodelovanje strokovnjakov različnih strok je pri apliciranju in predstavitvi tovrstne dediščine za širšo javnost nujno, le tako se namreč lahko dediščino zaščiti pred škodljivim ravnanjem in neustreznimi interpretacijami ter se jo obvaruje, da ne zdrsne na raven zgolj »komercialnega turističnega produkta«. Pristop, obravnava in smernice v tej knjigi  so tako lahko model morebitnim drugim podobnim projektom. Poudarek knjige je na mitski krajini in pripovedni tradiciji, ki sta obravnavani iz multidisciplinarne, a tudi interdisciplinarne znanstvene perspektive: etnologije, arheologije, zgodovine, geografije in dediščinskih študij.

PDF | HTML

Opereta med obema svetovnima vojnama

Monografija zbirke Studia musicologica Labacensia z naslovom Opereta med obema svetovnima vojnama: Ob stoletnici začetka delovanja Opere Slovenskega narodnega gledališča Maribor postavlja v središče opereto, saj se zdi nekakšna bela lisa v dosedanjem slovenskem muzikološkem raziskovanju. Pogosto opazovana kot trivialna je zvrst pri nas kot tudi ponekod drugod v Evropi po krivici dolgo ostajala na obrobju raziskovalnega zanimanja. Glasbeno scensko uprizarjanje poznega 19. stoletja je bilo nasprotno kar najmočneje zaznamovano z opereto. Vsebinsko aktualna, vizualno učinkovita in muzikalno privlačna ni živela le v duhu svojega časa, temveč tudi z njim, in postala fenomen, ki je obvladoval odrske deske po vsej Evropi.

Studia musicologica Labacensia 5
PDF | HTML

La lingua italiana nell’educazione in contesti plurilingui

La monografia scientifica La lingua italiana nell’educazione in contesti plurilingui: diritto, scelta, opportunità tratta la didattica della lingua italiana fuori dai confini dell’Italia. La monografia riporta contributi di più autori che si occupano dell’insegnamento dell’italiano a diversi livelli di conoscenza e in diversi ambiti dell’Europa centrale (Slovenia, Austria) e meridionale (Albania, Grecia). Nella monografia il lettore può trovare il materiale adeguato per l’approfondimento dei principi teorici e pratici nella pianificazione e realizzazione delle lezioni della lingua italiana in diversi ambiti. Può inoltre trovare anche i più aggiornati risultati e tendenze delle ricerche sul campo ed avere così
un punto di partenza per ulteriori analisi  nell’ambito della didattica della lingua.

» Contenuto

Izpod krivoverskega peresa

Monografija prinaša raziskavo imaginarija in idearija Martina Luthra v odnosu do srednjeveških mentalitetnih kategorij in sprememb v znanosti med 16. in 19. stoletjem. Ugotavlja, da je poglavitni tekstni proces, ki je botroval nastanku opusa Primoža Trubarja, in tako slovenske književnosti 16. stoletja, prevajanje. Prinaša analizo treh prevajalskih paradigem, ki so evropsko učeno kulturo zaznamovale pred nastopom reformacije, ter kulturnozgodovinsko interpretacijo političnega, verskega in kulturnega koncepta translatio. Tako ugotavlja, da je bilo za Primoža Trubarja značilno, da je nemški in/ali latinski izvirnik v slovenskem jeziku (po)ustvaril še enkrat, da je izdelal tekst, za katerega je menil, da avtentično reprezentira pomen izvirnika.

» Vsebina

Interdisciplinarna obravnava zdravega staranja

S predstavitvijo najnovejših znanstvenih in strokovnih prispevkov na področju obravnave zdravega staranja v pričujoči monografiji želimo starost in staranje prebivalstva najprej identificirati kot globalni problem današnje družbe ter nato predstaviti epidemiologijo najpogostejših bolezni in zdravstvenih težav starejših odraslih. Avtorji prispevkov predstavljajo tudi biološke, psihološke in sociološke vidike staranja. Monografija je namenjena raziskovalcem, visokošolskim učiteljem, študentom, raznim strokovnjakom na področju zdravstva in tistim, ki se zanimajo za dobro počutje starejših odraslih.

136 str., 16 EUR | Predogled

Uvod v pedagoško raziskovanje

Monografija se loteva zelo obsežnega in kompleksnega področja pedagoškega raziskovanja, njen namen pa je slednjemu postaviti ogrodje. S hitrimi družbenimi spremembami in trendi v družboslovnem raziskovanju se razvija tudi pedagoško raziskovanje, na kar mora odgovoriti teorija tega področja. Prav zato pričujoče delo predstavlja pomemben prispevek ‒ na enem mestu so sintetizirana in kritično predstavljena glavna področja pedagoškega raziskovanja, ki izhajajo iz temeljne slovenske literature. Poleg tega monografija v naš prostor kritično vnaša oz. dopolnjuje nekatere tuje koncepte, novejša spoznanja in posledično terminologijo pedagoškega raziskovanja ter koncizno koncipira pojme.

130 str., 16 EUR | Predogled

Dnevna rutina v vrtcu in njen pomen za razvoj predšolskega otroka

V znanstveni monografiji  se avtorici dotakneta problematike sodobnega pojmovanja vrtcev in otrokovih pravic, opredelita splošne zakonitosti razvoja predšolskega otroka ter razčlenita problematiko dnevne rutine v vrtcu s poudarkom na prikritem kurikulumu. Razdelane so tudi vloge in naloge vzgojiteljev predšolskih otrok kot tudi vloge samih otrok in njihovih družin. Gre za izviren prispevek z znanstveno in strokovno relevantnostjo ter pomembno pedagoško vrednostjo. S svojim razumevanjem odnosa vzgojitelj ‒ otrok ‒ družina s perspektive dnevne rutine in prikritega kurikula je delo dostopno tudi širšemu krogu bralcev, ne samo vzgojiteljem v vrtcih ter raziskovalcem in profesorjem pedagogike; v pomoč je lahko staršem predšolskih otrok ter kot študijsko gradivo.

136 str., 16 EUR | Predogled