Maize to the People!

This volume is a first attempt at examining one of the most important and yet little studied aspects of the Colombian exchange: the introduction and diffusion of maize in some countries of Southern Europe. While the potato and its impact on European history have been examined in quite some detail, the same cannot be said for maize. For this reason, this volume is made up of a collection of contributions, each with a specific geographical scope. By combining regional historiographical reviews, case studies and researches, it gathers and offers a wider spectrum of information about maize introduction and diffusion, which enables a comparative perspective.

» Contents

Mikro in makro: pristopi in prispevki k humanističnim vedam ob dvajsetletnici UP Fakultete za humanistične študije

Prispevki kolegic in kolegov, zbrani v dveh zvezkih, segajo na področja raznolikih znanstvenih disciplin, združenih pod streho humanistike, družboslovja in umetnosti, ki so podlaga našim študijskim programom, in kažejo, kako bogato se je razvejal naš znanstveni potencial. Verjamemo, da je bogata bera, ki je pred nami, dokaz in odraz tega, kako fakulteta s svojim raziskovalnim delom sooblikuje in odgovarja na duha, kulturo ter dediščino družbe  in okolja, v katerem živimo. Spoznavamo in raziskujemo družbe preteklosti, da razumemo in vrednotimo sedanjost z vsemi njenimi izzivi in se pripravljamo na naloge/izzive prihodnosti.

» Vsebina

Challenges of Tourism Development in Protected Areas of Croatia and Slovenia

This collection of research is the result of fruitful collaboration between the Department of  Geography of the University of Zagreb in Croatia, and the Department of Geography of the University of Primorska in Slovenia, which was implemented within the framework of a bilateral research project entitled “Comparative Analysis of Spatial Development of Tourism in Protected Areas of Croatia and Slovenia”, in 2018 and 2019. The main objective was to perform a comparative analysis of the spatial development of tourism in protected areas in Croatia and Slovenia. In order to achieve this goal, the authors of the chapters studied several examples of tourism development in protected areas in both countries.

FlipBook | PDF

Health of the Working-Age population

Fakulteta za vede o zdravju vsako leto organizira znanstveno in strokovno konferenco s področja zdravja, ki jo nameni različni populaciji. Letošnja konference se osredotoča na zdravstvene probleme delovno aktivne populacije. Predstavljene so aktualne študije na tem področju in novi pristopi, ki se uporabljajo v praksi. Rdečo nit konference predstavljajo aktualni problemi in izzivi na področju preventive in promocije zdravja, ki so obravnavani v sklopu različnih vsebinskih področij in sicer; ohranjanje in krepitev zdravja delovno aktivne populacije, prehrana in hidracija delovno aktivne populacije, uporaba IKT na področju zdravja delovno aktivne populacije ter fizioterapevtske in kineziološke priložnosti pri delovno aktivni populaciji.

FlipBook | PDF

Medpredmetno povezovanje

V današnjem času smo priče nenehnemu napredku na vseh področjih, ki od nas zahteva hitro odzivnost, prilagodljivost na spremembe okolja in družbe ter vseživljenjsko izobraževanje. Izhajajoč iz tega je treba tudi poučevanje prilagoditi, tako da bomo učence napotili na pot nenehnega učenja in spreminjajočega se pridobivanja informacij, ki jih bodo znali povezati med seboj in izkoristiti v dani situaciji. V monografiji so predstavljene študije, ki se navezujejo na različna vzgojno-izobraževalna obdobja in na različna disciplinarna področja.

404 str., 30 EUR | Predogled | Nakup

Raziskovanje za zdravje, zdravje za znanje

Zbornik Raziskovanje za znanje, znanje za zdravje prinaša prispevke z 12. študentske konference
s področja zdravstvenih ved, na kateri sodelujejo študenti z vseh zdravstvenih fakultet in visokih šol v Sloveniji. Z vključevanjem študentov v raziskovalno delo prispevamo k medsebojnem sodelovanju, ki pomembno vpliva na učinkovitost in krepitev odnosov zdravstvenega tima ter krepi kakovost zdravstvene oskrbe pacientov. Medsebojno sodelovanje in izmenjava izkušenj študentov in fakultet s področja zdravstva je izjemno  pomemben dejavnik razvoja zdravstva in krepitve profesionalne identitete posameznega poklica

FlipBook | PDF

Spodbujanje učinkovitega učenja

V času velike nepredvidljivosti, ki smo jo občutili to leto ob epidemiji Covid-19, lahko temo o spodbujanju učenja pri učencih razumemo kot toliko aktualnejšo za namene iskanja odgovora na vprašanje, katero in kakšno učenje spodbujati v vzgoji in izobraževanju za čas nenehnih sprememb. V zborniku Spodbujanje učinkovitega učenja smo izbrali povzetke predvsem učiteljic in učiteljev 1. in 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja o tem, kako spodbujati učinkovito učenje pri učencih. Zbornik je nastal na osnovi konference in v okviru projekta Erasmus+ »Pedpack Pedagogy & Practice.«

FlipBook | PDF | HTML5

Pathways to Plurilingual Education

The monograph Pathways to Plurilingual Education addresses recent trends, challenges and developments related to plurilingual education and foreign/second language teaching and acquisition. It consists of fifteen chapters which discuss the topic from multiple perspectives, reflecting the complexity and potential of the field and suggesting that the road to an efficient plurilingual and pluricultural environment is all but smooth and straight. The issues addressed by the different authors are therefore varied, from current research in bilingualism and pedagogical implications of plurilingualism to the importance of neighbouring languages and the question of identity in a world of cultural and linguistic diversity.

292 str., 24 EUR | Predogled | Nakup

11th Triple i Conference

The Intuition, Imagination and Innovation in Suicidology Conference is an international annual event organized by the Slovene Centre for Suicide Research (Andrej Marušič Institute, University of Primorska) in collaboration with FAMNIT (University of Primorska). Our aim is to increase awareness and knowledge about suicide and thus contribute to the development of suicide prevention and postvention activities. In recent years, the conference has developed into a platform for fruitful discussions among distinguished experts in suicide research and prevention, interacting with young and perspective suicidologists and other mental health professionals.

FlipBook | PDF | HTML5

Slovenska znanost

Monografija Slovenska znanost: akademska igra ali adut družbenega napredka govori o razvoju slovenske znanosti in predvsem znanstvene politike v zadnjih desetletjih. Izogne se ideološkemu označevanju (pred in po samostojnosti) in nam prepričljivo pokaže, da gre na tem področju za sistematičen razvoj. Sedanja znanstvena odličnost in izjemen položaj slovenske znanosti sta rezultat prizadevanj različnih generacij znanstvenikov pa tudi tistih odločevalcev, ki so razumeli in dojeli, da je vložek v znanstveno raziskovanje vložek v razvoj in bodočnost. Ob tem pa knjiga opozarja tudi na stranpoti, napačne in enostavno slabe odločitve, ki so, žal prepogosto in včasih celo v trenutku, zaustavile ali uničile večletna prizadevanja. Primož Južnič

FlipBook | PDF | HTML5