Studia universitatis hereditati

E-ISSN 2350-5443

O reviji. Studia universitatis hereditati je humanistična znanstvena revija za raziskave in teorijo kulturne dediščine z mednarodnim uredniškim odborom. Objavlja članke s širšega področja kulturne dediščine (arheologija, arhitektura, etnologija, jezikoslovje, literarna, kulturna, glasbena, intelektualna, religijska, vojaška zgodovina, zgodovina idej itn.) ter recenzije tako domačih kot tujih monografij z omenjenih področij. Vsi članki so recenzirani, recenzije so slepe.  Revija izhaja dvakrat letno, junija in decembra. Izdaja jo Založba Univerze na Primorskem za potrebe Fakultete za humanistične študije. Poglavitni namen revije je prispevati k razvoju raziskav kulturne dediščine v najširšem in k topoglednemu interdisciplinarnemu pristopu k teoretičnim in praktičnim raziskovalnim vprašanjem. Tako revija posebno pozornost namenja razvoju znanstvene in strokovne terminologije, konceptov in paradigem na področju raziskovanja kulturne dediščine v okviru humanističnih ved.

Aims and Scope. Studia universitatis hereditati focuses on all branches of research and theory of cultural heritage.  Featuring an international editorial board, the journal publishes papers in the broader field of cultural heritage (archaeology, architecture, ethnology, linguistics, literary, cultural, musical, intellectual, religious, military history, history of ideas, etc.) and reviews of domestic as well as foreign monographs related to the above-mentioned fields of research. All papers are double-blind peer-reviewed. The journal is published biannually (in June and December) by the University of Primorska Press on behalf of the Faculty of Humanities. The main purpose of the journal is to contribute to the development of cultural heritage research in the broadest sense of the term and to the interdisciplinary approach to theoretical and practical research issues. The journal thus pays special attention to the development of scientific and professional terminology, concepts and paradigms in the field of cultural heritage research within the field of humanities.Mednarodni indeksi | Indexing and Abstracting
Anvur
· DOAJ · Erih Plus · ROAD · Scopus


Uredništvo | Editorial Office
Studia universitatis hereditati
Fakulteta za humanistične študije/Faculty of Humanities
Univerza na Primorskem/University of Primorska
Titov trg 5, SI-6000 Koper
suh.editor@upr.si


Studia universitatis hereditati je prosto dostopna revija pod pogoji
Creative Commons CC BY-SA 4.0 License.
Vsi članki so prosto in stalno dostopni na spletni strani revije takoj po objavi,
brez registracije ali naročnine. Bralci lahko brez omejitev berejo, shranjujejo, kopirajo, razširjajo in tiskajo celotna besedila vseh člankov; po njih lahko tudi brskajo in nanje naredijo povezave ter jih uporabljajo na vse druge zakonite načine.
Revija izhaja s podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Revijo arhivira Digitalna knjižnica Slovenije.

Studia universitatis hereditati is an open access journal distributed
under the terms of the Creative Commons CC BY-SA 4.0 License.
All articles are freely and permanently accessible online immediately
upon publication, without subscription charges or registration barriers.
Readers are allowed to read, download, copy, distribute, print, search,
or link to the full texts of all articles and to use them for any other lawful purpose.
The journal is supported by the Slovene Research Agency.
The Journal is archived by the Digital Library of Slovenia.