Arhivi Kategorije: Knjižne novosti

Mitska krajina

Knjiga Mitska krajina: iz različnih perspektiv obsega interdisciplinarni in hkrati aplikativni pogled na prezentacijo mitskih parkov; sodelovanje strokovnjakov različnih strok je pri apliciranju in predstavitvi tovrstne dediščine za širšo javnost nujno, le tako se namreč lahko dediščino zaščiti pred škodljivim ravnanjem in neustreznimi interpretacijami ter se jo obvaruje, da ne zdrsne na raven zgolj »komercialnega turističnega produkta«. Pristop, obravnava in smernice v tej knjigi  so tako lahko model morebitnim drugim podobnim projektom. Poudarek knjige je na mitski krajini in pripovedni tradiciji, ki sta obravnavani iz multidisciplinarne, a tudi interdisciplinarne znanstvene perspektive: etnologije, arheologije, zgodovine, geografije in dediščinskih študij.

PDF | HTML

Opereta med obema svetovnima vojnama

Monografija zbirke Studia musicologica Labacensia z naslovom Opereta med obema svetovnima vojnama: Ob stoletnici začetka delovanja Opere Slovenskega narodnega gledališča Maribor postavlja v središče opereto, saj se zdi nekakšna bela lisa v dosedanjem slovenskem muzikološkem raziskovanju. Pogosto opazovana kot trivialna je zvrst pri nas kot tudi ponekod drugod v Evropi po krivici dolgo ostajala na obrobju raziskovalnega zanimanja. Glasbeno scensko uprizarjanje poznega 19. stoletja je bilo nasprotno kar najmočneje zaznamovano z opereto. Vsebinsko aktualna, vizualno učinkovita in muzikalno privlačna ni živela le v duhu svojega časa, temveč tudi z njim, in postala fenomen, ki je obvladoval odrske deske po vsej Evropi.

Studia musicologica Labacensia 5
PDF | HTML

La lingua italiana nell’educazione in contesti plurilingui

La monografia scientifica La lingua italiana nell’educazione in contesti plurilingui: diritto, scelta, opportunità tratta la didattica della lingua italiana fuori dai confini dell’Italia. La monografia riporta contributi di più autori che si occupano dell’insegnamento dell’italiano a diversi livelli di conoscenza e in diversi ambiti dell’Europa centrale (Slovenia, Austria) e meridionale (Albania, Grecia). Nella monografia il lettore può trovare il materiale adeguato per l’approfondimento dei principi teorici e pratici nella pianificazione e realizzazione delle lezioni della lingua italiana in diversi ambiti. Può inoltre trovare anche i più aggiornati risultati e tendenze delle ricerche sul campo ed avere così
un punto di partenza per ulteriori analisi  nell’ambito della didattica della lingua.

» Contenuto

Izpod krivoverskega peresa

Monografija prinaša raziskavo imaginarija in idearija Martina Luthra v odnosu do srednjeveških mentalitetnih kategorij in sprememb v znanosti med 16. in 19. stoletjem. Ugotavlja, da je poglavitni tekstni proces, ki je botroval nastanku opusa Primoža Trubarja, in tako slovenske književnosti 16. stoletja, prevajanje. Prinaša analizo treh prevajalskih paradigem, ki so evropsko učeno kulturo zaznamovale pred nastopom reformacije, ter kulturnozgodovinsko interpretacijo političnega, verskega in kulturnega koncepta translatio. Tako ugotavlja, da je bilo za Primoža Trubarja značilno, da je nemški in/ali latinski izvirnik v slovenskem jeziku (po)ustvaril še enkrat, da je izdelal tekst, za katerega je menil, da avtentično reprezentira pomen izvirnika.

» Vsebina

S predstavitvijo najnovejših znanstvenih in strokovnih prispevkov na področju obravnave zdravega staranja v pričujoči monografiji želimo starost in staranje prebivalstva najprej identificirati kot globalni problem današnje družbe ter nato predstaviti epidemiologijo najpogostejših bolezni in zdravstvenih težav starejših odraslih. Avtorji prispevkov predstavljajo tudi biološke, psihološke in sociološke vidike staranja. Monografija je namenjena raziskovalcem, visokošolskim učiteljem, študentom, raznim strokovnjakom na področju zdravstva in tistim, ki se zanimajo za dobro počutje starejših odraslih.

136 str., 16 EUR | Predogled

Uvod v pedagoško raziskovanje

Monografija se loteva zelo obsežnega in kompleksnega področja pedagoškega raziskovanja, njen namen pa je slednjemu postaviti ogrodje. S hitrimi družbenimi spremembami in trendi v družboslovnem raziskovanju se razvija tudi pedagoško raziskovanje, na kar mora odgovoriti teorija tega področja. Prav zato pričujoče delo predstavlja pomemben prispevek ‒ na enem mestu so sintetizirana in kritično predstavljena glavna področja pedagoškega raziskovanja, ki izhajajo iz temeljne slovenske literature. Poleg tega monografija v naš prostor kritično vnaša oz. dopolnjuje nekatere tuje koncepte, novejša spoznanja in posledično terminologijo pedagoškega raziskovanja ter koncizno koncipira pojme.

130 str., 16 EUR | Predogled

Dnevna rutina v vrtcu in njen pomen za razvoj predšolskega otroka

V znanstveni monografiji  se avtorici dotakneta problematike sodobnega pojmovanja vrtcev in otrokovih pravic, opredelita splošne zakonitosti razvoja predšolskega otroka ter razčlenita problematiko dnevne rutine v vrtcu s poudarkom na prikritem kurikulumu. Razdelane so tudi vloge in naloge vzgojiteljev predšolskih otrok kot tudi vloge samih otrok in njihovih družin. Gre za izviren prispevek z znanstveno in strokovno relevantnostjo ter pomembno pedagoško vrednostjo. S svojim razumevanjem odnosa vzgojitelj ‒ otrok ‒ družina s perspektive dnevne rutine in prikritega kurikula je delo dostopno tudi širšemu krogu bralcev, ne samo vzgojiteljem v vrtcih ter raziskovalcem in profesorjem pedagogike; v pomoč je lahko staršem predšolskih otrok ter kot študijsko gradivo.

136 str., 16 EUR | Predogled

Maize to the People!

This volume is a first attempt at examining one of the most important and yet little studied aspects of the Colombian exchange: the introduction and diffusion of maize in some countries of Southern Europe. While the potato and its impact on European history have been examined in quite some detail, the same cannot be said for maize. For this reason, this volume is made up of a collection of contributions, each with a specific geographical scope. By combining regional historiographical reviews, case studies and researches, it gathers and offers a wider spectrum of information about maize introduction and diffusion, which enables a comparative perspective.

» Contents

Mikro in makro: pristopi in prispevki k humanističnim vedam ob dvajsetletnici UP Fakultete za humanistične študije

Prispevki kolegic in kolegov, zbrani v dveh zvezkih, segajo na področja raznolikih znanstvenih disciplin, združenih pod streho humanistike, družboslovja in umetnosti, ki so podlaga našim študijskim programom, in kažejo, kako bogato se je razvejal naš znanstveni potencial. Verjamemo, da je bogata bera, ki je pred nami, dokaz in odraz tega, kako fakulteta s svojim raziskovalnim delom sooblikuje in odgovarja na duha, kulturo ter dediščino družbe  in okolja, v katerem živimo. Spoznavamo in raziskujemo družbe preteklosti, da razumemo in vrednotimo sedanjost z vsemi njenimi izzivi in se pripravljamo na naloge/izzive prihodnosti.

» Vsebina

Challenges of Tourism Development in Protected Areas of Croatia and Slovenia

This collection of research is the result of fruitful collaboration between the Department of  Geography of the University of Zagreb in Croatia, and the Department of Geography of the University of Primorska in Slovenia, which was implemented within the framework of a bilateral research project entitled “Comparative Analysis of Spatial Development of Tourism in Protected Areas of Croatia and Slovenia”, in 2018 and 2019. The main objective was to perform a comparative analysis of the spatial development of tourism in protected areas in Croatia and Slovenia. In order to achieve this goal, the authors of the chapters studied several examples of tourism development in protected areas in both countries.

FlipBook | PDF