Vsi prispevki, ki jih je objavil/a zalozba

Napoteni delavci med regulativo in prakso

Monografija Napoteni delavci med regulativo in prakso predstavlja zakonodajo s področja napotovanja delavcev v Slovenijo in iz Slovenije ter njeno izvajanje v praksi. V njej analizo relevantnih evropskih in nacionalnih pravnih aktov nadgrajujemo z ugotovitvami o razkoraku med obstoječo regulativo in prakso. Zakonodaja, ki jo morajo delodajalci upoštevati pri napotitvah delavcev, je namreč zelo kompleksna, saj obsega tako evropsko zakonodajo kakor tudi nacionalne predpise, hkrati pa vključuje zelo različne vsebine, kamor sodijo predvsem tiste s področja delovnega prava in prava socialne varnosti. 

PDF | FlipBook

Izzivi razvoja ribištva v Sloveniji

V znanstveni monografiji Izzivi ribištva v Sloveniji je predstavljena slabo raziskana tema sladkovodnega in morskega ribištva ter njuna interdisciplinarnost v trajnostnem razvoju, kar daje raziskavi poseben pomen. Osnova empiričnega sklopa je bila kvalitativna raziskava, v katero so bili zajeti vsi pomembni deležniki ribištva in ribiških trgov na strani ponudbe, povpraševanja, njihovega nadzora s strani neodvisnih in javnih institucij ter državnih politik na področju ribištva in trga rib ter ribiških izdelkov. S svojim izvirnim prispevkom je raziskava pomembna tudi za prakso in za politike nadaljnjega usmerjanja razvoja ribištva in z ribištvom povezanih dejavnosti v prihodnje.

PDF | FlipBook

Vidiki transformacije umetniških del v veččutno obliko

Znanstvena monografija Vidiki transformacije umetniških del v veččutno obliko vsebuje znanstveno, sistematično in analitično obravnavo interdisciplinarnega pristopa približevanja umetnosti slepim ter slabovidnim. Avtorici poleg temeljnih in aktualnih virov uporabljata tudi lastne vire, kar odslikava kompleksen pristop k obravnavani tematiki. Delo bo zagotovo v korist različnim profilom bralcev, tako muzejskim pedagogom, specialnim pedagogom, umetnostnim zgodovinarjem, tiflopedagogom kakor tudi vsem, ki se šele izobražujejo za omenjene poklice.

108 str., 15 EUR | Predogled

Nekatere izbrane teme in aktualna problematika šolskega svetovalnega dela

Monografija Nekatere izbrane teme in aktualna problematika šolskega svetovalnega dela predstavlja enega celovitejših pregledov področja svetovalnega dela v osnovni šoli na Slovenskem. Široka in zahtevna interdisciplinarna problematika razvoja svetovalne službe v povezavi z raznolikimi vsebinami, težavami, vprašanji in dejavnostmi, s katerimi se dnevno sooča svetovalni delavec, je bila doslej v strokovni in znanstveni literaturi pomanjkljivo obdelana. Avtorici sta tako s svojimi bogatimi izkušnjami in strokovnostjo oblikovali znanstveno monografijo, ki je hkrati tudi študijski pripomoček
za študente pedagoških študijskih smeri.

108 str., 20 EUR | Predogled

Pedagoški vidiki komunikacije v vrtcu

Komunikacija je ključna sestavina pedagoškega procesa in se pojavlja v vseh vzgojno-izobraževalnih institucijah. Zelo pomembna je še zlasti v predšolskem obdobju, kjer z ustrezno komunikacijo postavljamo temelje za kakovosten nadaljnji razvoj otroka. Gre za vedno aktualno, pa kljub vsemu hitro razvijajoče in spreminjajoče se področje pedagoškega dela, pogosto odvisno od družbenega dogajanja in dinamike medsebojnih odnosov. Monografija ima velik pomen za vse zaposlene na področju vzgoje in izobraževanja, brez težav pa bodo po njej posegli tudi starši in vsi drugi, ki ne delujejo na področju vzgoje in izobraževanja.

116 str., 15 EUR | Predogled

Zdravje starostnikov

Zbornik Zdravje starostnikov prinaša celotna besedila recenziranih prispevkov pete znanstvene in strokovne konference z mednarodno udeležbo, ki jo vsako leto organizira Fakulteta za vede o zdravju; letošnja  je posvečena izmenjavi mnenj, izsledkov raziskav in izkušenj strokovnjakov s področja zdravja starejših odraslih. V prispevkih so zajete tematike s področja prehrane za zdravje starejših odraslih, pomena gibalne aktivnosti, tehnoloških rešitev, psihologije in sociologije, ter fizioterapije. Namen konference je ponuditi celosten pregled na problematiko zdravja starostnikov in spodbuditi raziskovalce, strokovnjake in študente k nadaljnjemu razmišljanju, delu, raziskovanju in ukrepanju na tem področju.

PDF | FlipBook

Koronaizziv visokega šolstva

Monografija Koronaizziv visokega šolstva obravnava odziv univerz na spletno poučevanje, ki je posledica epidemije virusa SARS-COV-2, skozi primere in dobre prakse študija na daljavo v Sloveniji. V tem okviru avtorica prikaže odzive izbranih slovenskih visokošolskih zavodov na pandemske omejitve, s katerimi se je v preteklih dveh letih soočalo slovensko visoko šolstvo, ter rezultate nekaterih projektov uvajanja študija na daljavo, ki so poleg prepoznanih dobrih praks, pomembno prispevali tudi k diseminaciji in promociji načel uspešnega študija na daljavo tako med učitelji kot tudi študenti v Sloveniji. Pri tem avtorica predstavi tudi odnos ključnih deležnikov v slovenskem visokošolskem izobraževanju do uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije, pa tudi obseg uporabe interneta ter različnih spletnih orodij med študentsko populacijo.

PDF | FlipBook

Aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu

Učbenik Aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu je namenjen študentom študijskih programov, katerih poslanstvo je tudi skrb za zdravje delovno aktivne populacije, njegove vsebine pa bodo v pomoč tudi zaposlenim in delodajalcem, promotorjem zdravja, strokovnjakom s področja varnosti in zdravja pri delu ter drugi zainteresirani javnosti. Kostno-mišična obolenja in psihosocialna tveganja pri delu predstavljajo pomemben vzrok zdravstvenega absentizma, dolgotrajne odsotnosti z dela, delovne invalidnosti in prezgodnjega upokojevanja delavcev. Skupina strokovnjakov različnih strok je učbenik pripravila v projektu »Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu«.

268 str., brezplačna izdaja | Predogled

Praktikum zdravstvene nege 1

Učbenik negovalnih intervencij Praktikum zdravstvene nege 1 je nastal na podlagi ideje in potrebe po sistematičnem prikazu ter razlagi postopkov, ki jih v zdravstveni negi izvajamo z namenom pomoči in podpore pacientu pri ohranjanju zdravja ter dobrega počutja. Kompleksnost praktičnega učenja in kliničnega usposabljanja temelji na sočasnem učenju in usposabljanju študenta zdravstvene nege na več ravneh. Učbenik je tako lahko pomembno orodje pri pridobivanju praktičnih znanj in veščin, ki so sestavni del profesionalnega razvoja že v času študija zdravstvene nege, zato bo uporaben tako za študente zdravstvene nege kot tudi za njihove visokošolske učitelje in klinične mentorje.

358 str., 35 EUR | Predogled

Osnove analize gibalnih sposobnosti

Testiranje gibalnih sposobnosti je eno od najpomembnejših opravil strokovnjakov s področja športa in zdravstvenih ved, ki pripomore k uspešnemu delu z varovanci, ki jim želimo pomagati na poti do zdravja in kakovostnega življenja. V nekaterih športnih disciplinah je ključna raven zgolj ene posamezne sposobnosti, katere sposobnosti je potrebno pri posamezniku vrednotiti in s katerimi testi to najbolje opraviti, pa v veliko primerih ni povsem jasno, zato se morajo trenerji in drugi strokovnjaki na področju športa pogosto zanesti na izkušnje in intuicijo. V tem učbeniku so podani postopki izvedbe terenskih testov  vzdržljivosti, mišične jakosti in moči, hitrosti in agilnosti, ravnotežja ter gibljivosti.

150 str., 28 EUR | Predogled