Vsi prispevki, ki jih je objavil/a zalozba

Znanja, spretnosti in kompetence na področju duševnega zdravja

Duševno zdravje postaja vedno pomembnejša tema današnjega časa. To je razumljivo, saj po eni strani število duševnih motenj vztrajno narašča; letos naj bi po ocenah Svetovne  zdravstvene organizacije depresija že predstavljala največji delež bolezni v razvitem svetu. Po drugi strani se veča ozaveščenost splošne javnosti glede odgovorne skrbi za svoje dobro počutje. Ravno temu je namenjena pričujoča knjiga; z izbranimi temami, ki so v slovenskem prostoru za razumevanje duševnega zdravja ključne, smo skušali opolnomočiti psihologe in njim sorodne poklice v vlogi vratarjev sistema.

FlipBook | PDF | HTML5

Petje v obdobju mutacije

Poučevanje vokalne tehnike ima v pedagoškem procesu zelo pomembno vlogo in predstavlja pomemben element glasbenega izobraževanja na področju razvoja zdravih glasovnih in govornih navad, zato ji je treba nameniti ustrezno pozornost. Vokalne vaje, predstavljene v priročniku, zajemajo vse parametre, ki jih zahteva oblikovanje glasu. Cilj priročnika je nagovoriti bralca, da upošteva predstavljena priporočila, da skrbi za nego glasu, da opazuje svoje telo in glas in da tudi sam ustvarjalno pristopi k oblikovanju vokalno-tehničnih vaj.

Priročniki Akademije za glasbo
Univerze v Ljubljani 1

FlipBook | PDF | HTML5

Konservatoriji: profesionalizacija in specializacija glasbenega dela

Namen pričujoče znanstvene monografije je razmislek o idejnih, organizacijskih in vsebinskih vidikih glasbenega izobraževanja v srednjeevropskem in južnoslovanskem glasbenem prostoru v luči splošnih in narodnostno specifičnih razvojnih glasbenih tokov po letu 1918, s posebnim poudarkom na pretoku znanja in nosilcev javnega glasbenega izobraževanja. Sicer pa je v središču raziskovalnega zanimanja četrte monografije zbirke Studia musicologica Labacensia delovanje leta 1919 ustanovljenega ljubljanskega konservatorija in njegove dve desetletji mlajše naslednice Glasbene akademije ter podobnih glasbenih ustanov v Evropi pred in med obema vojnama.

Studia musicologica Labacensia 4
FlipBook | PDF | HTML5

Umetnost pripovedovanja otrok v zgodnjem otroštvu

Pripovedovanje je ena izmed ključnih jezikovnih zmožnosti, ki se pri otroku začne oblikovati že zelo zgodaj, dokončno pa se izoblikuje okrog osmega leta starosti. Obvladovanje te zmožnosti močno vpliva na nekatere druge razvojne zmožnosti, npr. na zmožnost otrokovega  sporazumevanja s sovrstniki in odraslimi, otrokovo zmožnost mišljenja, njegovo reševanje problemov, samopodobo, razumevanje, izražanje čustev, zmožnost logičnega sklepanja ter tudi na njegovo pismenost.

156 str., 18 EUR | Predogled | Nakup

Medpredmetne povezave z matematiko na razredni stopnji

Prihodnost je bila vedno negotova, a je hiter napredek razvoja na vseh področjih v zadnjem času povzročil, da smo postali še občutljivejši glede nepredvidljivosti sprememb, zato moramo tudi poučevanje prilagoditi tako, da bomo učence napotili na pot nenehnega in spreminjajočega se pridobivanja informacij, ki jih bodo znali povezati med seboj in izkoristiti v dani situaciji. Pomembno pri prenosu znanja je, da se vzgojno-izobraževalne institucije zavedajo zunajšolskih okoliščin, v katerih morajo učenci funkcionirati, in te okoliščine upoštevajo pri poučevanju.

112 str., 12 EUR | Predogled | Nakup

Spodbudno okolje in participacija predšolskega otroka v vrtcu

Pedagoški koncepti v preteklosti in sedanjosti poudarjajo pomen okolja v otrokovem razvoju. Del otrokovega okolja, vključenega v organizirano
predšolsko vzgojo, sta tudi prostor in oprema vrtca. Odgovornost za organizacijo in opremljenost vrtca nosi posamezni vrtec, resorno ministrstvo pa je odgovorno tako za pripravo kot tudi za uresničevanje normativov in minimalnih
tehničnih pogojev za prostor ter opremo vrtcev v celotni državi.

132 str., 15 EUR | Predogled | Nakup

Pogovor o samomoru

Avtorica priročnika Pogovor o samomoru, Vita Poštuvan, je v njem zbrala svoje strokovne in praktične izkušnje dela s posamezniki, ki se znajdejo v hudi stiski. S pomočjo priročnika lahko prepoznamo značilnosti samomorilnega procesa, poskušamo razumeti misli posameznikov, ki razmišljajo o samomoru ter tudi lastne odzive na stiske. Osrednji del priročnika pa zajemajo koraki za pogovor, ki nam služijo kot okvir, kako nasloviti temo pogovora o najtežjih življenjskih vprašanjih.

FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

Zgodnje gibalno učenje in poučevanje

Ključni cilj znanstvene monografije Zgodnje gibalno učenje in poučevanje je predstaviti najpomembnejša poglavja s področja gibalnega razvoja otrok in sodobnega gibalnega poučevanja v zgodnjem otroštvu ter tako prispevati k osebnostni in strokovni rasti vzgojiteljev. Otroci namreč prihajajo iz različnih družinskih okolij in imajo različne dedne zasnove, kar odločilno vpliva na njihov gibalni razvoj. Prav zato je gibalno poučevanje izredno občutljiv in zapleten proces, v katerem ima ključno vlogo vzgojitelj.

216 str., 20 EUR | Predogled | Nakup

Simfonija v F-duru, opus 68: »ljubljanski« prepis

Ludwig van Beethoven je v pismu z dne 4. maja 1819 stopil v osebni stik z Ljubljano in z njenim bogatim glasbenim življenjem s starodavno tradicijo, ki sega globoko v srednji vek. Toplo se je zahvalil za diplomo ob izvolitvi v častnega člana Filharmonične družbe v Ljubljani in v dokaz, da zna ceniti počastitev svojega imenovanja, obljubil rokopisni prepis svoje 6. simfonije. Želja, da se postavi to znamenito Beethovnovo simfonijo na razpolago širši umetniški in znanstvni javnosti, je eden prvih motivov te znanstvenokritične izdaje tega dragocenega vira, ki ga hrani Narodna in univerzitetna knjižnica NUK v Ljubljani. S tem ta izdaja stopa ob bok rokopisu, ki ga hranijo v skladateljevem rojstnem Bonnu.
»Spletna izdaja

L’italiano in contesti plurilingui

Zbornik vsebuje povzetke prispevkov na mednarodnem znanstvenem sestanku »L’italiano in contesti plurilingui: incroci linguistico-culturali«. Na mednarodnem sestanku nastopajo raziskovalci in profesorji z alpsko-jadranskega prostora, ki proučujejo in poglabjajo stanje italijanskega jezika in kulture v stiku z drugimi kulturami.

Il libro contiene i riassunti dei contributi del convegno internazionale «L’italiano in contesti plurilingui: incroci linguistico-culturali». Al convegno internazionale partecipano i ricercatori e professori dell’area Alpe Adria che osservano e studiano lo stato della lingua e della cultura italiana in contatto con altre culture. 

FlipBook | PDF | FlipBook for iPad