Vsi prispevki, ki jih je objavil/a zalozba

Zdravje otrok in mladostnikov

Zbornik Zdravje otrok in mladostnikov prinaša recenzirane prispevke šeste znanstvene in strokovne konference z mednarodno udeležbo, ki jo organizira Fakulteta za vede o zdravju. Publikacija je namenjena raziskovalcem, visokošolskim učiteljem, študentom, strokovnjakom na področju zdravstva ter vzgoje in izobraževanja ter vsem, ki se zanimajo za dobro počutje otrok in mladostnikov. Želimo si, da bodo predstavljene teme in prispevki poglobili znanje poslušalcev ter prispevali k ozaveščanju javnosti o pomenu zdravja otrok in mladostnikov. Letošnja konferenca zaokroža drugi triletni cikel konferenc, povezanih z zdravjem različnih starostnih skupin.

PDF | FlipBook

13th Triple i Conference

The Intuition, Imagination and Innovation in Suicidology Conference is an international annual event organized by the Slovene Centre for Suicide Research (Andrej Marušič Institute, University of Primorska) in collaboration with FAMNIT (University of Primorska). The programme of TRIPLE i 2022 covers topics such as suicide during the epidemic, suicide prevention in adolescents, the association between loneliness and suicidality, psychological autopsy, etc. and thus deals with theory, research, prevention and interventions in suicidology.

PDF | HTML

Inovativne prakse v visokošolski didaktiki

Priročnik Inovativne prakse v visokošolski didaktiki je nastal v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), ki povezuje univerze in visokošolske zavode z namenom izboljševanja kakovosti visokošolskega izobraževanja z uvedbo inovativnih ter prožnih oblik učenja in poučevanja. Pobude in prizadevanja posameznih visokošolskih učiteljev so se tako umestili v povezano strateško usmeritev na ravni države. V priročniku so predstavljena poglavja, ki so bila pripravljena na podlagi izvedbenih načrtov študijskega programa, refleksij in presoj — samoevalvacij ustreznosti predstavljenih primerov izvedb študijskega procesa.

PDF | FlipBook

Samomorilno vedenje mladostnikov

Monografija Samomorilno vedenje mladostnikov naslavlja pomembne vidike duševnega zdravja mladostnikov, ki se v morda najbolj turbulentnem razvojnem obdobju soočajo s številnimi lepotami, izzivi in tudi stiskami. Večina to obdobje previhari brez večjih težav, drugim to uspe ob primerni podpori in pomoči, nekateri pa se ustavijo tudi pred življenjem, saj stisko doživljajo kot neznosno in nerešljivo. V zadnjem  desetletju, še bolj pa v zadnjih dveh letih, ki ju je krojila epidemija COVID-19, zaznavamo intenziven porast težav v duševnem zdravju otrok in mladostnikov. Monografija, ki je pred nami, torej prihaja v strokovno  javnost ob pravem času.

PDF | FlipBook

Geografsko raziskovanje slovenske Istre 1

Monografija Geografsko raziskovanje slovenske Istre 1 je nastala na podlagi raziskovanj geografskih značilnosti slovenske Istre, ki so jih opravili univerzitetni profesorji in sodelavci Oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, ki na tem območju skupaj s študenti univerzitetnega in magistrskega študijskega programa Geografija izvajajo terensko in kabinetno delo. Slovenska Istra je namreč kot edina slovenska pokrajina z neposrednim stikom z morjem geografsko izjemno raznolika in slikovita pokrajina, ki za geografe predstavlja svojevrsten laboratorij za različne ozko disciplinarne kot tudi širše zasnovane raziskave s celotnega spektra geografske vede.

» Vsebina

Umetnost v vzgoji v vrtcih in šolah

Pričujoča monografija Umetnost v vzgoji v vrtcih in šolah je eno od sklepnih dejanj projekta Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM), ki jem ed letoma 2017 in 2022 potekal na izobraževalni vertikali od vrtcev do srednjih šol. Verjamemo, da bo pričujoča znanstvena monografija dobra opora za nadaljevanje eksperimentiranja ter sistematičnega uvajanja umetniških praks v vrtce in šole, saj je skrajni čas, da pouk »tehnoloških znanj« uravnotežimo s humanistično dimenzijo »poetskih praks«.

PDF | FlipBook

Vzgoja in izobraževanje
v času covida-19

Namen monografije je, da bi skozi pričujoče izkušnje in spoznanja iz različnih držav, različnih sociokulturnih kontekstov, različnih predmetov ter različne percepcije učiteljev, učencev, staršev in institucij prepoznali nove strategije poučevanja v izrednih razmerah, hkrati pa da bi izkušnje prenesli tudi v sodobno šolo 21. stoletja, ki bo izkušnje poučevanja in učenja na daljavo vključila v inovativne procese edukacije v sodobnih družbenih okoliščinah, torej odgovorila na to, kako biti prilagodljiv, prožen in odziven. Kaže, da te izredne okoliščine preraščajo v trajen pojav, na katerega bomo morali vsi, ki delamo v izobraževalni dejavnosti, računati kot na nekaj vsakdanjega ter vselej spremljajočega.

490 str., 34,00 EUR | Predogled

Zdravje otrok in mladostnikov

Zbornik Zdravje otrok in mladostnikov prinaša recenzirane povzetke prispevkov šeste znanstvene in strokovne konference z mednarodno udeležbo, ki jo organizira Fakulteta za vede o zdravju. Publikacija je namenjena raziskovalcem, visokošolskim učiteljem, študentom, strokovnjakom na področju zdravstva ter vzgoje in izobraževanja ter vsem, ki se zanimajo za dobro počutje otrok in mladostnikov. Želimo si, da bodo predstavljene teme in prispevki poglobili znanje poslušalcev ter prispevali k ozaveščanju javnosti o pomenu zdravja otrok in mladostnikov. Letošnja konferenca zaokroža drugi triletni cikel konferenc, povezanih z zdravjem različnih starostnih skupin.

PDF | FlipBook

Prehodi v različnih socialnih in izobraževalnih okoljih

Obsežna znanstvena monografija Prehodi v različnih socialnih in izobraževalnih okoljih je v slovenskem prostoru prvo delo, osredotočeno na vsebinsko različne prehode, ki pogosto niso prepoznani in deležni posebne pozornosti. Obravnava situacije, za katere je značilen prehod iz znanega v neznano okolje oz. prehajanje v nove okoliščine. Monografija vsebuje več kot 30 prispevkov avtorjev z različnih znanstvenih področij, ki ugotavljajo da so prehodi dinamični in večplastni procesi, ki vključujejo številne do sedaj spregledane dejavnike. Razmere, ki so nastale kot posledica epidemije covida-19, so nas spodbudile tudi k razmišljanju o posledicah hitrih prilagajanj na nove okoliščine.

PDF

Oblikovanje inovativnih učnih okolij

Obsežna mednarodna znanstven amonografija Oblikovanje inovativnih učnih okolij prinaša nova dognanja na področju inovativnih pristopov učenja in poučevanja, vključujoč orodja informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom dviga kakovosti učnega procesa in opolnomočenja učenca za učinkovito delovanje v visokotehnološkem okolju 21. stoletja. Vsebinsko zasnovanost monografije določajo prispevki, ki jih lahko razvrščamo od sistemsko definirane in prepoznane potrebe za vključevanje informacijskokomunikacijske tehnologije v proces učenja in poučevanja do aplikacije IKT orodij kot primerov dobrih praks rabe digitalnih orodij na posameznih predmetnih področij izobraževanja.

PDF