Selected Topics in the Didactics of Mathematics

Technological advances are increasingly influencing  changes in educational practices and, consequently,  changes in the development of didactics. If in the past,  educational institutions were one of the main ‘sources  of knowledge,’ this is no longer the case, as information is available to the individual at virtually every step. Approaches to learning and teaching mathematics are also changing. Modern approaches to learning and teaching mathematics are based on the active involvement of the learner in the learning process. The purpose of teaching mathematics is not only to impart mathematical knowledge, but also to make students discover, think and build mathematics.

214 str., 20,00 EUR | Predogled

Več kot moda

Monografija Več kot moda: onkraj oblačilnih, telesnih, spolnih, odnosnih in komunikacijskih ortodoksij predstavlja še en poskus odpravljanja zaostankov pri tematizacije mode kot enega ključnih fenomenov sodobnih družb. Besedilo je teoretsko sofisticirana, analitično inovativna in stilistično atraktivna sociološka ter  antropološka analiza oblačenja kot kulturne prakse in obleke kot intimnega izkustva telesa ter hkrati javne  prezentacije telesa. V sociologiji je obravnava mode ali, bolje, obleke in oblačenja kot družbene prakse tradicionalno zapostavljena zaradi zapostavljenosti sociološke analize telesa ter telesnih praks kot družbenih.

PDF | FlipBook

Marketinški pristopi in trendi v turizmu v novi realnosti

Preučevanje vpliva pandemije na nove marketinške pristope v turizmu v spremenjenem okolju je še v povojih, zato monografija Marketinški pristopi in trendi v turizmu v novi realnosti predstavlja aktualno delo in pomemben prispevek k razumevanju izzivov turističnega marketinga v spremenjeni realnosti. Monografija bralca popelje skozi šest samostojnih znanstvenih sestavkov in pri tem osvetljuje različne vidike turističnega marketinga. Monografija je referenčno branje za vse, ki želijo poglobiti svoje znanje
o turističnem marketingu v spremenjeni realnosti, ki jo je narekovala pandemija.

PDF | FlipBook

Kvalitativno pedagoško raziskovanje

Uvodna ideja je bila, da napiševa knjigo, ki bo zajela celotno kvalitativno raziskovanje, a kaj kmalu se je izkazalo, da je ena knjiga premalo. Besedilo je tako uvod v proces kvalitativnega raziskovanja, od predstavitve nekaterih pojmov, teme, problema,  namena, ciljev, oblikovanja raziskovalnih vprašanj, vključevanja sodelujočih do predstavitve nekaterih  tehnik in pripomočkov, ki jih lahko uporabimo, da pridemo do podatkov.

136 str., 16,00 EUR | Predogled

Socialnopedagoške
teme 1

Monografija Socialnopedagoške teme 1 predstavljajo dela članic in članov Oddelka za socialno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Kot se sklepa iz naslova, gre za prvo številko serije več knjig, v kateri bomo skušali permanentno objavljati novosti, pomembne za našo znanstveno disciplino, torej socialno pedagogiko, tako v obliki izvirnih znanstvenih člankov, povezanih z aktualnimi raziskavami, kot preglednih člankov, ki bodo uporabni tudi za študijski proces.

208 str., 20,00 EUR | Predogled

Prožne oblike učenja
in poučevanja glasbenih
ter likovnih vsebin

Strokovnjaki s področja glasbene in likovne umetnosti  se že vrsto let zavedajo tudi pomembnosti poznavanja  posebnostimedpredmetnih povezav pri poučevanju  glasbenih in likovnih vsebin kot ene izmed prožnih oblik učenja. Bodočim učiteljem  razrednega pouka bodo vsebine pomagale pri izpopolnjevanju njihovega znanja s področja glasbene in likovne didaktike. Razrednim učiteljem v osnovnih šolah pa bodo spoznanja in ugotovitve v pomoč pri načrtovanju ter izvajanju prožnega učnega procesa glasbene in likovne umetnosti z medpredmetnimi povezavami ter vključevanjem IKT.

152 str., 18,00 EUR | Predogled

Zdravje otrok in mladostnikov

Zbornik Zdravje otrok in mladostnikov prinaša recenzirane prispevke šeste znanstvene in strokovne konference z mednarodno udeležbo, ki jo organizira Fakulteta za vede o zdravju. Publikacija je namenjena raziskovalcem, visokošolskim učiteljem, študentom, strokovnjakom na področju zdravstva ter vzgoje in izobraževanja ter vsem, ki se zanimajo za dobro počutje otrok in mladostnikov. Želimo si, da bodo predstavljene teme in prispevki poglobili znanje poslušalcev ter prispevali k ozaveščanju javnosti o pomenu zdravja otrok in mladostnikov. Letošnja konferenca zaokroža drugi triletni cikel konferenc, povezanih z zdravjem različnih starostnih skupin.

PDF | FlipBook

13th Triple i Conference

The Intuition, Imagination and Innovation in Suicidology Conference is an international annual event organized by the Slovene Centre for Suicide Research (Andrej Marušič Institute, University of Primorska) in collaboration with FAMNIT (University of Primorska). The programme of TRIPLE i 2022 covers topics such as suicide during the epidemic, suicide prevention in adolescents, the association between loneliness and suicidality, psychological autopsy, etc. and thus deals with theory, research, prevention and interventions in suicidology.

PDF | HTML

Inovativne prakse v visokošolski didaktiki

Priročnik Inovativne prakse v visokošolski didaktiki je nastal v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), ki povezuje univerze in visokošolske zavode z namenom izboljševanja kakovosti visokošolskega izobraževanja z uvedbo inovativnih ter prožnih oblik učenja in poučevanja. Pobude in prizadevanja posameznih visokošolskih učiteljev so se tako umestili v povezano strateško usmeritev na ravni države. V priročniku so predstavljena poglavja, ki so bila pripravljena na podlagi izvedbenih načrtov študijskega programa, refleksij in presoj — samoevalvacij ustreznosti predstavljenih primerov izvedb študijskega procesa.

PDF | FlipBook

Samomorilno vedenje mladostnikov

Monografija Samomorilno vedenje mladostnikov naslavlja pomembne vidike duševnega zdravja mladostnikov, ki se v morda najbolj turbulentnem razvojnem obdobju soočajo s številnimi lepotami, izzivi in tudi stiskami. Večina to obdobje previhari brez večjih težav, drugim to uspe ob primerni podpori in pomoči, nekateri pa se ustavijo tudi pred življenjem, saj stisko doživljajo kot neznosno in nerešljivo. V zadnjem  desetletju, še bolj pa v zadnjih dveh letih, ki ju je krojila epidemija COVID-19, zaznavamo intenziven porast težav v duševnem zdravju otrok in mladostnikov. Monografija, ki je pred nami, torej prihaja v strokovno  javnost ob pravem času.

PDF | FlipBook