Vsi prispevki, ki jih je objavil/a zalozba

Women, Migrations and Health

Today, migration is a global reality. People leave their homelands for various reasons such as poverty and low incomes, high unemployment, persecution and poor respect of human rights, internal conflict and war, etc. In recent times, our region and the area of neighbouring Italy have seen a growing number of migrant women migrate from their own country for reasons to do with reproductive health or birth. In fact, for many migrant women, issues associated with insufficient or poor sexual and reproductive health in their countries can lead to worse perinatal outcomes than those experienced by women generally.

FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

Osnovna šola na slovenskem narodnem ozemlju

Široka in zahtevna interdisciplinarna problematika razvoja osnovnega šolstva na slovenskem je bila doslej pomanjkljivo obdelana v strokovni in znanstveni literaturi, zato je delo Osnovna šola na slovenskem narodnem ozemlju avtorice dr. Miroslave Cencič več kot potrebna monografija s področja šolske zgodovine. Raziskovalka je v svoj opus zajela razvoj osnovnih oblik, ki strukturirajo vzgojno-izobraževalni sistem v neposredni povezavi z družbenim kontekstom. S svojimi bogatimi izkušnjami in strokovnostjo je izoblikovala znanstveno monografijo, ki je hkrati tudi študijski pripomoček za študente družboslovnih študijskih smeri.

528 str., 36 EUR | Nakup

 

Kariera in osebe s posebnimi potrebami

Znanstvena monografija Kariera in osebe s posebnimi potrebami doc. dr. Janeza Drobniča celovito obravnava problematiko vseživljenjskega kariernega razvoja oseb s posebnimi potrebami v sodobni družbi. Kot problemsko izhodišče postavlja pozicioniranje teh oseb na trgu dela, ki so glede na izkaze v negotovem, podrejenem in neenakem položaju v smislu poklicnih možnosti teruresničevanja kariere, kar zahteva osmišljeno intervencijo.

256 str., 24 EUR | Nakup

 

Nadarjenost na predšolski stopnji

Znanstvena monografija Nadarjenost na predšolski stopnji zapolnjuje dolgoletno zanemarjeno in spregledano tematiko v teoretskem in praktičnem pogledu. Monografija se inovativno trudi enakovredno vključevati starše v procese konceptualizacije, identifikacije in edukacije mlajših nadarjenih otrok. Ne samo, da monografija predstavlja natančno sintezo vsega dosedanjega slovstva s področja mlajših nadarjenih otrok, v njej avtorici nakazujeta tudi inovativne smeri nadaljnjega raziskovanja.

180 str., 20 EUR | Nakup

 

Vzgojitelj predšolskih otrok in skrb za lasten profesionalni razvoj

Znanstvena monografija Vzgojitelj predšolskih otrok in skrb za lasten profesionalni razvoj se osredotoča na vzgojitelja predšolskih otrok z vidika profesionalca v svojem poklicu, ki za svojo profesionalnost skrbi tako s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem kot osebnostnim razvojem. Gre za sistematično zasnovano in vsebinsko bogato monografijo, ki jo odlikuje znanstveni in strokovni pregled področja profesionalnega razvoja  vzgojiteljev predšolskih otrok na področju Slovenije nekoč in danes.

122 str., 14 EUR | Nakup

 

Strokovne podlage za didaktično uporabo IKT

Informacijsko-komunikacijska tehnologija ne predstavlja le nekega novega učnega pripomočka, pač pa pomeni tudi in predvsem spremenjen proces poučevanja. Učitelji začnejo razvijati svoje kompetence v okviru začetnega izobraževanja učiteljev, zato mora biti že v okviru visokošolskega sistema dobro poskrbljeno tudi za to, da bodo bodoči učitelji znali prepoznati možnosti smiselne rabe IKT v učenju in poučevanju ter na ta način odgovorili na povečane potrebe in želje učencev za učenje z uporabo IKT.

FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

Zdravje starostnikov

Zbornik Zdravje starostnikov prinaša prispevke z istoimenske konference, ki bo potekala 21. septembra 2018 v Portorožu. V prispevkih avtorji predstavljajo aktualne študije in sodobne pristope, ki se uporabljajo v praksi na področju zdravstvene preventive in promocije zdravja delovno aktivne populacije. Publikacija je namenjena strokovnjakom iz prakse, raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in študentom, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s področjem javnega zdravja in z njim povezanih strok.

FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

Literatura v preseku družbe, družba v preseku literature

Zbornik Literatura v preseku družbe, družba v preseku literature prinaša povzetke 16. mednarodnega komparativističnega kolokvija v soorganizaciji Mednarodnega literarnega festivala Vilenica, Slovenskega društva za primerjalno književnost ter Univerze na Primorskem. Kolokvij obravnava razmerja med literaturo (ter umetnostjo na sploh) in njenim družbenim kontekstom ter tako odpira vprašanja njune medsebojne interakcije.

Elektronska izdaja | FlipBook | PDF | HTML5

Zbornik Zdravje starostnikov prinaša povzetke prispevkov z istoimenske konference, ki bo potekala 21. septembra 2018 v Portorožu. V prispevkih avtorji predstavljajo aktualne študije in sodobne pristope, ki se uporabljajo v praksi na področju zdravstvene preventive in promocije zdravja delovno aktivne populacije. Publikacija je namenjena strokovnjakom iz prakse, raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in študentom, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s področjem javnega zdravja in z njim povezanih strok.

FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

Družbeni in politični procesi v sodobnih slovanskih kulturah, jezikih in literaturah

V pričujoči publikaciji so predstavljeni prispevki na temo družbeni in politični procesi v slovanskih kulturah, jezikih in literaturah. Povod zanjo so dvojezičnost, presečišče kultur in s političnimi procesi pogojene družbene spremembe slovenskega obmejnega območja, družbene in politične posledice dogajanj ob razpadu nekdanje skupne države kot tudi priključitev slovanskih držav Evropski skupnosti leta 2004 (Slovenija, Češka, Poljska in Slovaška), 2007 (Bolgarija) in 2013 (Hrvaška). Poleg člankov na predpisano temo publikacija vsebuje tudi prispevke z interdisciplinarnimi temami, povezanimi s slavistiko in slovenistiko.

Elektronska izdaja | FlipBook | PDF | HTML5